Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

?wietlica

?wietlica

      ?wietlica szkolna obejmuje swoj? opiek? dzieci doje?d?aj?ce

          i miejscowe. Nauczyciele pe?ni? dy?ury od 7.20 do 14.20.

        Celem dzia?alno?ci ?wietlicy szkolnej jest przede wszystkim

       zapewnienie opieki uczniom przed zaj?ciami lekcyjnymi i po ich

     zako?czeniu, w bezpiecznym i mi?ym otoczeniu. Sp?dzanie czasu

    w ?wietlicy sprzyja  wszechstronnemu rozwojowi dzieci, a zaj?cia

?wietlicowe wzbogacaj? ich wiadomo?ci  ogólne, rozwijaj? umiej?tno?ci manualne oraz wychowuj?.

Dla realizacji tych celów wa?ny jest dobór odpowiednich zaj?? i metod ich prowadzenia.

Zaj?cia w naszej ?wietlicy s? prowadzone wed?ug tematów zaplanowanych na poszczególne

miesi?ce. Dotycz?  one najbli?szego otoczenia dzieci, rodziny, szko?y, kolegów;

obejmuj? wiadomo?ci o miejscu zamieszkania, ojczy?nie, miejscu Polski w Europie i ?wiecie.

Rozwijaj? zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzgl?dniona jest tak?e

tematyka nawi?zuj?ca do dni uroczystych i ?wi?tecznych. Zabawa jest obok nauki

podstawow? form?  aktywno?ci dzieci. Dlatego te? uczniowie ucz?szczaj?cy do ?wietlicy

maj? czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. My ze swej strony

proponujemy ró?norodne gry i zabawy kszta?tuj?ce osobowo?ci dzieci. Zaj?cia ?wietlicowe

wyrabiaj? spostrzegawczo??, ?wicz? umiej?tno?ci logicznego my?lenia, wypowiadania si?,

pami??, pobudzaj? fantazj? i wyobra?ni?, a tak?e wyrabiaj?  wra?liwo?? estetyczn? i muzyczn?.

Gry i zabawy ruchowe podnosz? sprawno?? fizyczn? dzieci.

Szczególn? uwag? na zaj?ciach ?wietlicowych zwraca si? na kszta?towanie umiej?tno?ci

wspó??ycia i wspó?dzia?ania w grupie rówie?niczej. Dzieci s? wdra?ane do przestrzegania

przyj?tych zasad   zachowania si? oraz regu? gier i zabaw, wyrabiania umiej?tno?ci

nawi?zywania kontaktów  z rówie?nikami, rozmawiania, s?uchania, wyra?ania swoich potrzeb,

przekona? i uczu? oraz dostrzegania ich u innych. Du?? rol? wychowawcz?, integruj?c?

dzieci i nauczycieli, odgrywaj? zaj?cia okoliczno?ciowe i programy artystyczne tj. Andrzejki,

Miko?aj, kiermasz bo?onarodzeniowy, Wigilia, Dzie? Babci i Dziadka, Choinka, Walentynki,

powitanie wiosny, piknik rodzinny.Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash