Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

BibliotekaOPIEKUN BIBLIOTEKI: mgr Barbara Czy?

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA:


Poniedzia?ek: 7.30 - 14.00

Wtorek: 7.30 - 14.00

?roda : 7.30 - 14.00 

Czwartek: 7.30 - 13.00

Pi?tek: 7.00 - 12.00
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Rok szkolny 2011/2012


Rok szkolny 2012/2013 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

W bibliotece :

• ch?tnie Ci? widzimy 

• nie stawiamy stopni

 • do niczego nie zmuszamy


                                                                                  
W bibliotece mo?esz:

• wybiera? i wypo?ycza? ksi??ki


• my?le?, szuka? informacji

• czyta? czasopisma

• u?miecha? si?

• mie? spokój

• pyta?

 
Biblioteka szkolna znajduje si? na II pi?trze.Posiadamy osobn?
wypo?yczalni?

czytelni  oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

z o?mioma stanowiskami  komputerowymi dla czytelników, powsta?e

w ramach programu wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Spo?ecznego. W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty ksi?gozbiór

licz?cy ponad 10 tysi?cy ksi??ek.Posiadamy tak?e zbiory: czasopism,

ilustracji, map, kaset wideo i programów multimedialnych.Dbamy

o zapewnienie uczniom pe?nej oferty lektur szkolnych dla klas I – VI oraz

nowo?ci w dziedzinie  literatury dla dzieci i m?odzie?y. W bibliotece jest

wolny dost?p do pó?ek i uczniowie samodzielnie wybieraj? ksi??ki

do czytania, mog? przy tym zawsze  liczy? na pomoc bibliotekarza.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ksi??ka pomaga nam rozwija? j?zyk i s?ownictwo. Uczy nas wyra?a? my?li i rozumie?

    innych.

2. Ksi??ka rozwija my?lenie. Dostarcza nam poj?? my?lowych i nowych idei, rozszerza

   nasz? ?wiadomo?? i nasz ?wiat

3. Ksi??ka pobudza fantazj?, uczy budowa? obrazy w wyobra?ni.

4. Ksi??ka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, 

    historii, o tym wszystkim, o czym chcieliby?my dowiedzie? si? czego? wi?cej.

5. Ksi??ka rozwija nasze uczucia i zdolno?? do empatii. Wyrabia w nas umiej?tno??

  wczucia si? w czyj?? sytuacj?.

6. Ksi??ka dodaje si? i zapa?u. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Mo?e roz?mieszy?

    lub zasmuci?. Mo?e pocieszy? i wskaza? nowe mo?liwo?ci.

7. Ksi??ka mo?e stawia? pytania, które anga?uj? i pobudzaj? do dalszych przemy?le?.

8. Ksi??ka uczy nas etyki. Sk?ania do namys?u nad tym, co s?uszne, a co nie, co dobre,

    a co z?e.

9. Ksi??ka mo?e wyt?umaczy? rzeczywisto?? i pomóc w zrozumieniu zale?no?ci.

10. Ksi??ka mo?e udowodni?, ?e cz?sto pytanie ma wi?cej ni? jedn? odpowied?, ?e na

       problem da si? spojrze? z ró?nych stron. Mo?e podpowiedzie? inne sposoby  

       rozwi?zywania konfliktów ni? przemoc.

11. Ksi??ka pomaga nam zrozumie? siebie. Odkrycie, ?e s? inni, którzy my?l? jak my,

      ?e mamy prawo do swoich odczu? i reakcji, umacnia nasze poczucie w?asnej warto?ci.

12. Ksi??ka pomaga nam zrozumie? innych. Lektura ksi??ek pisarzy z innej epoki,

   innego ?wiata i odkrywanie, ?e ich my?li i odczucia nie ró?ni? si? od naszych, buduje

   tolerancj? dla innych kultur  i zapobiega uprzedzeniom.

13. Ksi??ka jest naszym towarzyszem w samotno?ci. ?atwo wzi?? j? ze sob? i czyta?

       gdziekolwiek. Z biblioteki mo?na ja wypo?yczy? za darmo i nie trzeba pod??cza?

       jej do pr?du.

14. Ksi??ka jest cz??ci? naszego dziedzictwa kulturowego. Dzi?ki niej mamy wspólne

       do?wiadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra ksi??ka dla dzieci, któr? mo?na czyta? na g?os, przynosi rado?? dzieciom

      i doros?ym. Buduje pomost mi?dzy pokoleniami.

16. Ksi??ka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literatur? - nieograniczonym ?wiatem,

      z którego czerpiemy przez ca?e ?ycie. To bardzo wa?ne spotkanie, gdy?, je?li nie

      zostanie zmarnowane, poka?e, ile mo?e da? dobra literatura.

17. Literatura dzieci?ca wzbogaca kultur? kraju. Daje prac? wielu ludziom: pisarzom,

       ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, ksi?garzom,

       bibliotekarzom...

Literatur? dzieci?c? mo?na równie? eksportowa? przynosz?c krajowi dochód

   i uznanie za granic?.

 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH
Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

 

1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni mog? korzysta? wszyscy uczniowie  

       i nauczyciele.

2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

3. Z Centrum mo?na korzysta? za zgod? nauczyciela bibliotekarza.

4. Przed korzystaniem z komputera nale?y wpisa? si? do zeszytu odwiedzin.

5. Przy jednym stanowisku mog? pracowa? maksymalnie 2 osoby.

6. W przypadku du?ej liczby ch?tnych czas pracy przy stanowisku komputerowym

    wynosi 30 min.

7. Korzysta? mo?na tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno wgrywa? w?asnych

     programów, kasowa? instalowanych, zapisywa? dokumentów na dysku twardym,

     w??cza? i roz??cza? kabli zasilaj?cych.

8. Nie wykorzystywa? komputera do gier i zabaw.

9. Internet s?u?y do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzenie wiedzy

     przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych…).

10. Nauczyciel bibliotekarz mo?e udzieli? pomocy przy obs?udze komputera i wyszukiwania

       informacji w Internecie.

11. Podczas korzystania z komputera obowi?zuje cisza.

12. Za ewidentne ?amanie regulaminu ucze? mo?e zosta? pozbawiony korzystania

      z Centrum na okre?lony czas.

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash