Aktualnie online

Gości online: 1

UĹźytkownikĂłw online: 0

Łącznie użytkowników: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Sprz?tanie ?wiata

Sprz?tanie ?wiata Jak co roku uczniowie naszej szko?y uczestnicz? w akcji Sprz?tanie ?wiata. W dniu 4.04.2012r. uczniowie klas IV-VI wyruszyli ulicami Nowego Korczyna, aby cho? troch? na miar? swoich mo?liwo?ci pomóc naturze, zbieraj?c niepotrzebne "?mieci".

Więcej

Sprawdzian szóstoklasisty 2012

Sprawdzian szóstoklasisty 2012 Dnia 3 kwietnia 2012 r. oko?o 370 tys. uczniów klas szóstych z ca?ej Polsce pisa?o swój pierwszy powa?ny egzamin -

Sprawdzian Szóstoklasisty. W naszej szkole sprawdzian pisa?o 42 uczniów. Więcej

Ogólnopolski Konkurs " Ratujemy i uczymy Ratowa?"

III miejsce w Pó?finale Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i uczymy Ratowa?” Uczniowie naszej szko?y ju? od 2009 roku realizuj? program edukacyjny „Ratujemy i uczymy Ratowa?”. W zwi?zku z tym szko?a w bie??cym roku wzi??a udzia? w Ogólnopolskim Konkursie „Ratujemy i uczymy Ratowa?”. Celem konkursu jest propagowanie podstawowych czynno?ci ratuj?cych ?ycie oraz sprawdzenie umiej?tno?ci uczniów nabytych w ramach powy?szego programu edukacyjnego. Konkurs sk?ada si? z trzech etapów. W pierwszym, który odby? si? w lutym bie??cego roku, nale?a?o wykona? prac? plastyczn? obejmuj?c? zakres tematyczny. Na tym etapie komisja, powo?ana przez WO?P, wybra?a sze?? najlepszych szkó? w ka?dym województwie, które przesz?y do pó?fina?u. Nasza szko?a w?a?nie wygra?a I etap Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i uczymy Ratowa?” i zakwalifikowa?a si? do pó?fina?u konkursu i tym samym znalaz?a si? w najlepszej szóstce województwa ?wi?tokrzyskiego. 28 marca 2012 roku w Zespole Szkó? w B?czkowie odby? si? pó?fina? konkursu. Z ka?dej z 6-ciu szkó? rywalizowa?y dru?yny sk?adaj?ce si? z 5 osób (4 osoby - 2 dziewczynki i 2 ch?opców z klas I-III oraz nauczyciela). Nasz? szko?? reprezentowali uczniowie z klasy III „b”: Gabriela Czyszczo?, Wiktoria Lachowicz, Dawid Konopka, Franciszek Stefa?ski oraz nauczyciel prowadz?cy szkolenia pani Bogus?awa Wo?niak.

Dru?yny walczy?y w kilku konkurencjach ??cz?cych elementy ruchowe z wiedz? z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zawodnicy mi?dzy innymi zak?adali kamizelki odblaskowe, rozstawiali trójk?ty ostrzegawcze, wykonywali resuscytacj? kr??eniowo- oddechow?, kompletowali apteczk? i uk?adali poszkodowanych w pozycji bocznej ustalonej. W tych konkurencjach liczy? si? czas, dok?adno?? i synchronizacja zespo?u. Zespo?y oceniane by?y przez instruktorów i koordynatorów Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy Ratowa?”. Po ci??kich zmaganiach reprezentanci naszej szko?y zdobyli III miejsce. Cieszymy si? i jeste?my z nich dumni. Na pewno umiej?tno?ci i wiedza jak? zdobyli uczniowie w czasie trwania programu przydadz? si? w przysz?o?ci.

Więcej

Witaj Wiosno!!!

Witaj Wiosno!!!

Dnia 21marca 2012r. uczniowie naszej szko?y po?egnali zim? , a przywitali wiosn?!

Więcej

Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Starosty Buskiego

Turniej Tenisa Sto?owego Powiatowy Mi?dzyszkolny O?rodek Sportowy w Busku-Zdroju zorganizowa? w dniu 18.03.2012r Turniej Tenisa Sto?owego o Puchar Starosty Buskiego w czterech kategoriach wiekowych: 1. Szko?y Podstawowe 2. Szko?y Gimnazjalne 3. Szko?y Ponadgimnazjalne 4. Kategoria Open. W kategorii Szkó? Podstawowych zwyci??y? ucze? naszej szko?y PIOTR CERAZY z klasy VIb. GRATULUJEMY!!!

Więcej

Losowe Zdjęcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szkoła Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash