Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Pˇ?kolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie

Pó?kolonie letnie

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie

 W dniach 1.07-14.07.2015r. dzieci z terenu Gminy Nowy Korczyn mog?y korzysta?

z letniego wypoczynku zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pro Vicus Novum.

Wspó?organizatorami by? Urz?d Gminy Nowy Korczyn i Publiczna Szko?a Podstawowa

w Nowym Korczynie.

Ogó?em w pó?koloniach wzi??o udzia? 70 uczestników w wieku od 4 do 15 lat.

Podczas pó?kolonii mieli oni zapewnione:

-wy?ywienie (dwa posi?ki, w tym ciep?y obiad dwudaniowy i napoje  orze?wiaj?ce),

-dowóz,

-ubezpieczenie od nast?pstw wypadków ,

- opiek? medyczn?,

-atrakcyjny program zaj?? kulturalno-o?wiatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

 Dzieci w zale?no?ci od kategorii wiekowej podzielono na cztery grupy:

 gr. I –„?abki”- wychowawca p. Aleksandra Jagielska

  • gr. II – „Motylki” – wychowawca p. Jolanta Kulik

  • gr. III – „Stokrotki” – wychowawca p. Artur Jaroszek

  • gr. IV – „Smerfy” – wychowawca p. Zbigniew Sadowski

Nad ca?o?ci? czuwa?a pani Dyrektor Ma?gorzata Stefa?ska  pe?ni?c funkcje kierownika.

Przyjazna atmosfera i ciekawa oferta pó?kolonii sprawi?y, ?e cieszy?y si? one wielk?

popularno?ci?.

W czasie pó?kolonii odbywa?y si? zaj?cia w grupach: plastyczne, muzyczne oraz sportowe.

Zaj?cia te, by?y przeplatane wyjazdami na basen oraz ca?odniowymi wycieczkami.

Uczestnicy pó?kolonii mogli zapozna? si? z histori? i zabytkami Nowego Korczyna 

podczas spaceru ulicami Nowego Korczyna, zwiedzili m.in. cmentarz nazywany „ruskim”,

gdzie dzieci mog?y zobaczy? równie? drzewo cierniowe, ?róde?ko ?w. Kingi czy ruiny

synagogi i okolice Rynku.

Przewodnikiem po Nowym Korczynie by?a p. Ligia P?onka.

Podczas pierwszej ca?odniowej wycieczki koloni?ci zwiedzili kopalni? soli w Bochni,

która znajduj? si? na Li?cie ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

Kopalnia Soli „Bochnia” okaza?a si? atrakcyjnym miejscem zarówno dla starszej m?odzie?y,

jak i dla najm?odszych uczestników wycieczki, którzy z zachwytem zwiedzali podziemia i s?uchali

opowie?ci pa? przewodniczek.

Ponadto kopalnia okaza?a si? miejscem szczególnym dla nas, korczynian, gdy? Bochni?

i Nowy Korczyn??czy osoba ?w. Kingi.

Drug? ca?odniow? wycieczk? wyznaczy?a niesprzyjaj?ca pogoda, z powodu której musieli?my

od?o?y? w czasie wycieczk? do Cha?upek i Le?nego Zacisza. W zamian udali?my si? do Kielc

do kina Helios na seans „Minionki”. Dzieci i m?odzie? mi?o sp?dzi?a czas i w dobrych humorach

opu?ci?a kino.

Kolejna i ostatnia wycieczka ca?odniowa odby?a si? do Zwierzy?ca w Le?nym Zaciszu,

gdzie g?ówn? atrakcj? by?y zamieszkuj?ce w nim ró?ne zwierz?ta mi?dzy innymi pawie, ba?anty,

kangury oraz wielb??d czy strusie afryka?skie. Po zwiedzeniu zwierzy?ca i najm?odsi

i najstarsi sp?dzili czas na du?ym placu zabaw po czym udali si? do Cha?upek, aby zwiedzi?

tamtejszy O?rodek Tradycji Garncarstwa i – co by?o najwi?ksz? atrakcj? dla wszystkich –

wzi?? udzia? w lepieniu glinianych naczy? pod okiem niezwykle utalentowanej

pani El?biety Klimczak.

Nadmieni? nale?y, i? muzeum w Cha?upkach jest jedynym tego typu o?rodkiem o Polsce.

Oprócz udzia?u w wycieczkach ca?odniowych dzieci mog?y uczestniczy? w zaj?ciach udzielania

pierwszej pomocy zorganizowanej przez Oddzia? Pogotowia Ratunkowego w Busku-Zdroju.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? warsztaty na temat bezpiecze?stwa po?arowego  

poprowadzonych przez podchor??ego Micha?a Stefa?skiego ze Szko?y G?ównej

S?u?by Po?arniczej w Warszawie oraz pokaz sprz?tu po?arniczego z jednostki Ochotniczej

Stra?y Po?arnej w Nowym Korczynie.

Dwutygodniowy czas pó?kolonii min?? szybko. Na uroczyste zako?czenie pó?kolonii przyby?

wójt Gminy Nowy Korczyn p. Pawe? Zagaja, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Krystian Jarubas

oraz zaproszeni rodzice, którzy mogli obejrze? prezentacj? zdj?? z przebiegu wypoczynku

przygotowan? przez pracowników pó?kolonii. Na zako?czenie mile sp?dzonego czasu wszyscy

uczestnicy pó?kolonii otrzymali  drobne upominki  i pami?tkowe dyplomy .

Wiŕcej

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash