Aktualnie online

Go┼Ťci online: 1

U┼╝ytkownik├│w online: 0

┼ü─ůcznie u┼╝ytkownik├│w: 2

Szko?a Marze?

Rok Szko?y w Ruchu

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015

Jak co roku, tak?e i teraz, uroczysto??  zako?czenia roku szkolnego 2014/2015

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie  rozpocz??a si? tradycyjnie Msz? ?w

Nast?pnie  dalszy ci?g uroczysto?ci odby? si? w sali gimnastycznej Publicznej

Szko?y Podstawowej.

Atmosfera by?a bardzo podnios?a, poniewa? swoj? obecno?ci? zaszczycili mili go?cie :

W?adze  Gminy Nowy Korczyn w osobie Pana Piotra Stracha, zaproszeni Go?cie,

Dyrektor Zespo?u Szkó? Pani Barbara Karnawalska, Wicedyrektor Pani Ma?gorzata Stefa?ska,

Rodzice, ca?e Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obs?ugi.

Najbardziej na ten moment oczekiwali nasi uczniowie, którzy z zapartym tchem czekali

na podsumowanie swoich ca?orocznych wysi?ków, stara? i pracy w?o?onej w nauk?, 

a tak?e prac? na rzecz klasy i szko?y.

Po powitaniu wszystkich i przemowie, Dyrektor Szko?y Pani B. Karnawalska wraz z Wicedyrektor

Pani? M. Stefa?sk? przyst?pi?y do uroczystego wr?czenia ?wiadectw i  dyplomów uczniom ,

którzy w tym roku zdobyli najwy?sze osi?gni?cia w nauce i godnie reprezentowali szko??

w konkursach pozaszkolnych, uroczysto?ciach gminnych oraz zawodach sportowych.

A nale?y stwierdzi?, ?e rok ten podsumowa? nale?y jako bardzo owocny.

Opiekun zespo?u " Wianeczek" Pani Urszula Strzelecka , podzi?kowa?a "najstarszym"

cz?onkom zespo?u,wr?czaj?c pami?tkowe dyplomy oraz zaprosi?a uczniów do dalszej wspó?pracy.

Szczególna cz??? uroczysto?ci po?wi?cona by?a Rodzicom uczniów , którzy  zako?czyli nauk?

w klasie III.  Odby?o si? uroczyste wr?czenie listów gratulacyjnych i podzi?kowania za ich

szczególn? rol? i wk?ad w edukacj?.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej uroczysto?ci uczniowie wraz z nauczycielami udali si? do klas,

gdzie nast?pi?o wr?czenie pozosta?ych ?wiadectw i po?egnanie z wychowawcami.

A potem uczniowie mogli si? uda? na d?ugo wyczekiwane, a zarazem ca?kowicie zas?u?one 

  WAKACJE.

 

Galeria zdj??...

Wiŕcej

Losowe Zdjŕcia

Reklama

Literka.pl

Gmina Nowy Korczyn

Gimnazjum ?w. Kingi

CKE

45minut

Men

profesor

Statystyki reklamowe

Szko?a z Klas?


Licznik Odwiedzin

Copyright Szko│a Podstawowa Nowy Korczyn | All rights reserved
Code: GB | Design: Dash